شهامت تیغی دولبه برای رشد یا سقوط در زندگی

شهامت مورد مبالغه قرار گرفته است،حداقل دست بالا گرفته شده است،لازم نیست شما شهامتمندانه زندگی کنید شما می توانید در ۹۹ درصد مواقع ترس باشید شما فقط لازم است که در هر بار ۲۰ ثانیه با شهامت باشید.آن ۲۰ ثانیه هایی که تلفن برمیدارید تابا آن آدم کله گنده بزرگ زنگ بزنید میروید به سمت جمعی از غریبه ها و خودتان را معرفی می کنید داوطلب میشید بر روی صنف بروید،………۰۰:۳۰ پریدن درآب یخ، دارید با همسرتان بحث می کنید و تصمیم می‌گیرید کوتاه بیاید میدونید لازم شده تا آن صحبت ناخوشایند را با دوستتان داشته باشید،میدانید وقتش رسیده قید یک نفرو بزنید،لازم دارید که بگویید نه حتی با اینکه میدانید موجب کسب محبوبیتتان میشود.

 

ترس تنها در نبود واقعیت به وجود می آید

خودتان واسه سقوط آزاد از هواپیما آماده می‌کنید و هر کدام از این لحظات تعیین کننده حداکثر ۲۰ ثانیه شهامت واقعی میخواهد و هنگامی که آن ۲۱ ثانیه بگذرد از اینجا به بعد مانند آب خوردن است.ترس یک وهم و فقط در غیاب واقعیت میتواند وجود داشته باشد.

وقتی واقعیت چیره همیشه روهم محو میشود،ترس اغلب از پیش بینی از یک تجربه ظاهر میشه در خود تجربه،بگذارید سقوط آزاد از هواپیما را به عنوان مثال سیمور آبستین از دانشگاه ماساچوسه مطالعه انجام داده است که در آن چتر بازان مبتدی به مانیتور ضربان قلی مجهز شده که ضربانشان را در طی زمانی که هواپیما به سمت نقطه پرش اوج  می گیرد میسنجید آن فهمید که ضربان قلب چتربازان تا لحظه‌ای قبل از پرش شان بیشتر و بیشتر می شود اما وقتی پریدن ضربان قلبشان به شدت ضربان شدت کاهش پیدا کرد.

 

شکستن دیوار ترس، راهی به سوی موفقیت و شکوفایی

پر اضطراب ترین بخش این تجربه وهم یا پیش بینی خود فعالیت بود.هنگامی که واقعیت این فعالیت یعنی سقوط آزاد چیره شد،ترس ناپدید شد.خوب هنگامی که شما به دیوار ترس میخورید چه کاری انجام میدهید؟ این کار را می کنید،مغزتان را خاموش میکنید،چشمانتان را میبندید،اگر لازم بود نفستان را نگه میدارید و اگر لازم بود همان کاری را میکنید که تک تک اعضای بدنتان اصرار میکنند که نکنید را،به سمت دیوار ترس میدوید.شما در کمتر از ۲۵ ثانیه دیوار ترس را خواهید شکست.چه میشود که شما هر روز چند کاری را که از آن میترسید را انجام دهید؟!

تصور کنید که چگونه موفقیت و سطح زندگی و برجستگیتان در بازار چند برابر میشود،به پیشرفت هایی که میتواند ایجاد کنید فکر کنید،همه اینها فقط ۲۰ ثانیه وقت میگیرد.

پس چالش امروز من برای شما این است،برای یک دقیقه شهامت داشته باشید،فقط یک دقیقه سه کاری که از آن میترسید را امروز انجام دهید،اینکه مغزتان را خاموش کنید و آن کاری را که از آن میترسید را انجام دهید سپس در صفحه فیسبوک ما با من در اشتراک بگذارید که لحضات شهامتتان چه چیزهایی بوده است. من مشتاق اشتراکات شما هستم.