راز موفقیت برخی انسان ها چیست؟

همیشه از من میپرسند،چگونه است که این ۱۲ نفر همیشه بر روی جلد موفق هستند؟

۷میلیارد نفر وجود دارند که ما فقط ۱۲ نفر را انتخاب کرده ایم.چرا این افراد؟ این افراد چه کار کرده اند که بر روی جلد موفقیت آمده اند؟چگونه این کار را کرده اند و اطلاعات زیادی که راجب تفاوتی که ایجاد کرد تا بر روی جلد مجله موفقیت بیایند است؟من به شما می گویم.

موفقیت آنها و موفقیت در کل نتیجه این چیزها نیست.اینها فقط افسانه هستند،قهرمان های حماسی نیستند و آنها کارهای حماسی را نکرده اند آنها فقط خودشان را از ۷ میلیارد نفر جدا کرده اند. این نشانه تبر شجاعت نیست آنها ریسک های بزرگی کرده اند، آنها پریده اند قبل از اینکه بدانند که برایشان تله ای گذاشته شده است،این خودکشی است.

این بخاطر یک جهش کوچک نیست،هیچ موفقیتی یک شبه به وجود نمی آید.موفقیت شما و آنها نتیجه انتخاب های کوچک و ظاهر ناچیز لحضه به لحضه است.کسانی که بر روی مجله موفقیت می بینید،تنها کار متفاوتی که کرده اند این بوده است که درباره انتخابات کوچکی که هر طول روز،هر روز،هفته به هفته،ماه به ماه نگاه می کردند،آگاهی و انضباط داشته اند و ترکیب شام می کردند تا به نتیجه بزرگ برسند.

 

شجات کلید رسیدن به دستاوردهای مهم زندگی

اخیرا یک نفر داستانی را برایم تعریف کرد درباره مردی که در اواخر هشتاد سالگی از آن پرسیدن؛ اگر بتواند به عقب برگردد و جای هر کسی در تاریخ بتواند زندگی کند، دوست دارد جای چه کسی باشد؟

جواب این بود: من می خواهم جای مردی که می توانستم باشم، باشم ولی هرگز نبوده ام برگردم. آن گفت که این دفعه با شجاعت بیشتری عمل می کنم ، نمی ترسم اجازه نمی‌دهند که من را از فرصت هایی که از دست داده ام دور کند.بیشتر ریسک می کنم و به خودم اجازه می‌دهند که شانس هایی را که می توانم به دست بیاورم را برای شان بیشتر تلاش کنم و به خود اجازه میدهم که بیشتر شکست بخورم و عشق بورزم و بخندم این بار مطمئن میشوند که بیشتر می توانند زندگی بکنم. خوب شاید برای آن بسیار باشه ولی برای شما نه. ولی باید دیوانه بازی را تمام کنید، وقت جدی شدن است. تکلیف امروزتان این است اگر قرار باشد از امروز بمیرید سه کاری که آرزو میکنید کاش انجام می دادید چه بود؟! میخواهید چه کاری را انجام دهید ؟! کجا روید و در آینده چه شوید ؟! سعی کنید و ریسک کنید ، فقط و سری بنویسیدشان و بعد اش امروز بر روی یکی از این ایده ها کار کنید حتی اگر جزئی هستند بدون پشیمانی.